Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Classificació de les Obres Menors Tipus III:

a) Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.

b) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.